Nhảy đến nội dung

Bài giảng và học liệu môn Tin học cơ sở

Lưu ý: Các bạn bấm vào từng bài ở mục B. Bài giảng điện tử để xem video và các tài nguyên học tập khác

A. ĐỀ CƯƠNG MÔN TIN HỌC CƠ SỞ

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

Môn tin học cơ sở là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Môn học có 7 giáo trình, trong đó giáo trình đầu tiên là giáo trình “Tin học cơ sở - Các kiến thức cơ bản” được dùng chung cho tất cả các sinh viên của ĐHQGHN.

Các giáo trình khác được thiết kế phù hợp với các ngành khác nhau. Chẳng hạn đối với ngành Công nghệ Thông tin có giáo trình “Lập trình trên ngôn ngữ C++”, đối với sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn có giáo trình “Hệ quản trị dữ liệu Access” hay một số ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có giáo trình lập trình trên Fortran.

Song song với việc học kiến thức cơ bản, sinh viên còn có học sử dụng máy tính, chủ yếu là học kỹ năng trên các hệ văn phòng và sử dụng Internet.

Giáo trình này chỉ giới hạn trong nội dung các kiến thức cơ bản.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Môn tin học cơ sở nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cho sinh viên năm thứ nhất nhằm các mục tiêu sau: Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về CNTT để có thể tiếp tục học những môn học tiếp theo của CNTT và sử dụng máy tính vào các công việc khác

Cụ thể hơn, qua môn học sinh viên cần nắm được:

Về kiến thức cơ bản:

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin, mã hoá thông tin, mã hoá nhị phân, độ đo thông tin
 • Nguyên lý máy tính: cấu trúc cơ bản, nguyên lý Von Neumann, các thiết bị của máy tính, nguyên lý máy tính, sự tiến triển của kỹ thuật máy tính.
 • Cơ sở khoa học của máy tính: cơ sở số học, cơ sở logic, biểu diễn thông tin, thuật toán
 • Phần mềm: phần mềm hệ thống (hệ điều hành), phần mềm ứng dụng, phần mềm công cụ, ngôn ngữ lập trình và các hệ dịch...
 • Các lĩnh vực nghiên cứu của CNTT, các lĩnh vực áp dụng của CNTT
 • Đạo đức và pháp luật liên quan đến CNTT

III. CÁC MÔN TIÊN QUYẾT:

Không

 

B. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Kết cấu chung của các bài giảng điện tử

Giáo trình điện tử, gồm 14 mô đun, được kết cấu thành 5 bài giảng. Riêng phần ứng dụng của công nghệ thông tin và các lĩnh vực nghiên cứu của công nghệ thông tin không đưa vào bài giảng điệnt tử vì nội dung kiến thức này mang tính phổ biến hơn là cung cấp các kiến thức khoa học. Vì vậy sinh viên tự đọc trong giáo trình trên giấy.

Có 5 bài giảng là:

Bài 1. Thông tin và xử lý thông tin với các mô đun:

 • Module 1: Thông tin, mã hóa và đơn vị thông tin, xử lý thông tin bằng máy. Tin học và Công nghệ Thông tin 
 • Module 2: Cấu tạo của máy tính
 • Module 3: Nguyên lý hoạt động của máy tính. Nguyên lý Von Neumann,

 

Bài 2. Cơ sở khoa học của máy tính điện tử

 • Module 1: Hệ đếm dùng cho máy tính và số học nhị phân
 • Module 2: Đại số logic và ứng dụng
 • Module 3: Biểu diễn thông tin
 • Module 4: Thuật toán

Bài 3. Phần mềm

 • Module 1: Phần mềm
 • Module 2: Hệ điều hành
 • Module 3: Ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch

Bài 4. Mạng máy tính và Internet

 • Module 1: Mạng máy tính
 • Module 2: Internet

Bài 5. Các vấn đề về đạo đức và pháp lý liên quan đến Công nghệ Thông tin

 • Module 1: Sở hữu trí tuệ
 • Module 1: Tội phạm tin học

Mỗi mô đun đều có kết cấu như sau:

 • Bắt đầu bằng một bài giảng video kết hợp một cách đồng bộ với slide và thư mục
 • Có bài giảng toàn văn trên định dạng pdf và slide
 • Có các câu hỏi, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm để học viên có thể tự kiểm tra.
 • Có thể có các bài đọc thêm

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Sỹ Đàm, Đào Kiến Quốc, Trương Ninh Thuận. Tin học cơ sở, phần các kiến thức cơ bản. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

2. Đào Kiến Quốc, Bùi Thế Duy. Tin học cơ sở. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

3. Hồ Sĩ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương. Giáo trình Tin học cơ sở. NXB Giáo dục, 2003.

4. Quách Tuấn Ngọc. Tin học căn bản. NXB Thống kê. 2001

5. Roger S. Pressman. Software Engineering. Practitioner's Aproarch. 5th edition. McGraw Hill. 2001.

6. Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2000

7. Andrew S. Tanenbaum. Computer Network. 3rd edition. Prentice Hall. 1996.

8. Andrew S. Tanenbaum. Modern Operating System. Prentice Hall. 1992

9. C. S. French. Computer Science 4th edition. DP Publication. 1991.

10. ACM. Computing Curricula 2001, ACM Computing Curriculum 2005. http://www.acm.org.

11. Bản quyền GNU GPL, http://www.gnu.org/licenses

12. Luật Công nghệ Thông tin của Quốc hội CHXHCN Việt Nam, ban hành năm 2006.

13. Luật giao dịch điện tử của Quốc hội CHXHCN Việt Nam, ban hành năm 2005

14. Nghị định 55-2001-CP của Chính Phủ ban hành năm 2001.

15. Bộ luật hình sự của Quốc hội CHXHCN Việt Nam, ban hành năm 2000.

16. Nghị định 90/2008/NĐ-CP và nghị định sửa đổi bổ sung 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác:

17. Nghị định 72/2013/NĐ-CP của CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng