Nhảy đến nội dung

Tin học cơ sở - Bài 3: Phần mềm và Phần mềm hệ thống

Module 8: Phần mềm

Xem video bài giảng

Download file bài giảng

Câu hỏi ôn tập

1. Khái niệm phần mềm.

2. Dữ liệu có phải là phần mềm không

3. Nêu những đặc điểm phân loại giữa 3 lớp phần mềm: phần mềm ứng dụng, phần mềm công cụ và phần mềm hệ thống

4. Kể một số ví dụ phần mềm ứng dụng ở Việt Nam mà bạn biết

5. Kể một số tiện ích mà bạn biết

6. Virus là những chương trình gây nhiễu hoặc phá hoại và có khả năng lây lan. Nói chung đây là một loại chương trình phá hoại và là sản phẩm có mục đích xấu trong tin học. Hãy suy nghĩ một chút, nên xếp Virus vào loại phần mềm nào và phần mềm chống virus nên xếp vào nhóm nào.

 

Module 9: Hệ điều hành

Xem video bài giảng 

 

Câu hỏi ôn tập

1. Trình bày khái niệm và các chức năng của hệ điều hành

2. Nếu bạn đã được thực hành sử dụng hệ điều hành DOS và Windows trên PC, hãy so sánh hai hệ điều hành này về phương diện chức năng

3. Thế hệ nào là hệ điều hành đa chương trình. Nêu lý do của chế độ đa chương trình.

4. Với máy vi tính có cần chế độ spooling hay không ?

5. Thế nào là hệ điều hành phân chia thời gian. Giải thích ích lợi của chế độ phân chia thời gian.

6. Các máy vi tính là máy chủ yếu dùng với mục đích cá nhân, có cần chế độ phân chia thời gian hay không.

7. Chế độ đa nhiệm và đa người dùng có khác nhau không.

8. Trình bày lý do và cách làm việc của hệ điều hành trong chế độ bộ nhớ ảo.

 

Module 10: Ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch

Xem video bài giảng [Đang cập nhật]

Câu hỏi ôn tập

1. Thế nào là ngôn ngữ lập trình

2. Phân biệt các mức của ngôn ngữ lập trình

3. Sự khác nhau giữa biên dịch (compiler) và thông dịch (interpreter)

4. Phân biệt lỗi cú pháp và lỗi ngữ nghĩa

5. Nêu các bước dịch một chương trình từ ngôn ngữ bậc cao ra ngôn ngữ máy