Nhảy đến nội dung

Dạng đề thi sát hạch trình độ tiếng Anh dành cho sinh viên dự tuyển chương trình đào tạo thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

DÀNH CHO SINH VIÊN DỰ TUYỂN CTĐT THỨ 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

I. THÔNG TIN CHUNG

Mục đích: Xác định trình độ tiếng Anh của sinh viên dự tuyển CTĐT thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh:

  • Từ 5.0 – 10.0: Đạt.
  • Dưới 5.0: Không đạt

Hình thức câu hỏi: Trắc nghiệm 04 lựa chọn

Số lượng câu hỏi: 70

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức làm bài: Trên phiếu trả lời

II. MIÊU TẢ CHI TIẾT

Phần

Mô tả câu hỏi

1. Cách phát âm của âm vị trong từ

(05 câu)

Mỗi câu hỏi gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Mỗi lựa chọn là một từ có 1 phần được gạch chân. 03 lựa chọn có phần gạch chân có cách phát âm giống nhau và 01 lựa chọn có phần gạch chân có cách phát âm khác với những lựa chọn còn lại. Thí sinh chọn 01 trong 04 lựa chọn có phần gạch chân có cách phát âm khác với những lựa chọn còn lại.

2.Trọng âm của từ (05 câu)

Mỗi câu hỏi gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Mỗi lựa chọn là 01 từ tiếng Anh, trong đó 03 lựa chọn có vị trí trọng âm giống nhau, và 01 lựa chọn còn lại có vị trí trọng âm khác với những lựa chọn khác. Thí sinh chọn 01 từ trong 04 từ đã cho có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại.

3. Tìm lỗi sai

(05 câu)

Mỗi câu có 04 từ/cụm từ được gạch chân tương ứng với các đáp án A, B, C, D. 01 từ/cụm từ được gạch chân có chứa lỗi sai. Thí sinh chọn 01 từ/cụm từ được gạch chân có chứa lỗi sai.

4. Hoàn thành câu (25 câu)

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Anh có độ dài 10-30 từ có 01 chỗ trống và 04 lựa chọn A, B, C, D là các từ hoặc cụm từ có độ dài tương tự nhau, trong đó có 01 lựa chọn có thể điền vào chỗ trống. Thí sinh chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong mỗi câu hỏi.

5. Điền từ

(10 câu)

01 đoạn văn có 200 - 250 từ có 10 chỗ trống được đánh số theo thứ tự. Dưới đoạn văn có 10 câu hỏi tương ứng với các chỗ trống đó. Mỗi câu hỏi có 04 lựa chọn A, B, C, D là các từ hoặc cụm từ có thể điền vào các chỗ trống. Thí sinh chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

6. Bài đọc 1

(10 câu)

01 bài đọc có độ dài 300-350 từ. Dưới bài đọc có 10 câu hỏi đánh số theo thứ tự. Mỗi câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Thí sinh đọc đoạn văn và trả lời 10 câu hỏi kèm theo.

7. Bài đọc 2

(10 câu)

01 bài đọc có độ dài 300-350 từ. Dưới bài đọc có 10 câu hỏi đánh số theo thứ tự. Mỗi câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Thí sinh đọc đoạn văn và trả lời 10 câu hỏi kèm theo.